Home| A - E| F - J| K - O| P - T| U - Z| Careers| E-mail

7 Dvd $110 dollars

Disc 1

Klitschko, Vitali KO2 Tony Bradham
Klitschko, Vitali KO2 Brian Lee Sargent
Klitschko, Vitali KO1 Mike Acklie
Klitschko, Vitali KO6 Gilberto Williamson
Klitschko, Vitali KO3 Herman Delgado
Klitschko, Vitali KO5 Anthony Willis
Klitschko, Vitali KO2 Marcus Rhode
Klitschko, Vitali KO2 Alben Belinski
Klitschko, Vitali KO3 Louis Monaco
Klitschko, Vitali KO2 Levi Billups


Disc 2

Klitschko, Vitali KO2 Julius Francis
Klitschko, Vitali KO5 Dick Ryan
Klitschko, Vitali KO2 Jose Ribalta
Klitschko, Vitali KO1 Ricardo Kennedy
Klitschko, Vitali KO2 Mario Schiesser
Klitschko, Vitali KO1 Francesco Spinelli
Klitschko, Vitali KO2 Ismael Youla
Klitschko, Vitali KO2 Herbie Hide


Disc 3

Klitschko, Vitali KO3 Ed Mahone
Klitschko, Vitali KO9 Obed Sullivan
Byrd, Chris KO10 Vitali Klitschko


Disc 4

Klitschko, Vitali W12 Timo Hoffman
Klitschko, Vitali KO1 Orlin Norris
Klitschko, Vitali KO11 Ross Purritty


Disc 5

Klitschko, Vitali KO11 Vaughn Bean
Klitschko, Vitali KO10 Larry Donald
Lewis, Lennox KO6 Vitali Klitschko


Disc 6

Klitschko, Vitali KO2 Kirk Johnson
Klitschko, Vitali KO8 Corrie Sanders
Klitschko, Vitali KO6 Danny Williams


Disc 7

Klitschko, Vitali KO8 Samuel Peter
Klitschko, Vitali KO9 Juan Carlos Gomez
Klitschko, Vitali KO10 Chris Arreola


vitali klitschko